De Santvoort

de santvoort

psychotherapie praktijk

Het dossier

De psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn brieven van u en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de therapie. De psychotherapeut moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn.
U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de psychotherapeut. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de therapie toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven door de therapeut.
U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen. U moet dat schriftelijk aanvragen. Wanneer het gaat om psychotherapie van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.